Regulamin
świadczenia
Usług za pomocą 
Serwisu

Podmiotem świadczącym Usługi za pomocą Serwisu jest Endego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000420015), ul. Samuela Lindego 1C, 30-148 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000420015 oraz posługującą się następującym numerem identyfikacyjnymi: NIP 6772368499.

We wszystkich sprawach możesz skontaktować się z Nami:

•         pocztą – na wskazany powyżej adres;

•         mailowo – info@endego.com.

 

§ 1. Definicje:

Endego– oznacza spółkę działającą w oparciu o polskie prawo pod firmą Endego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000420015), ul. Samuela Lindego 1C, 30-148 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000420015 oraz posługującą się następującym numerem identyfikacyjnymi: NIP 6772368499.

Logowanie – czynność polegająca na wprowadzeniu danych identyfikacyjnych, pozwalająca na identyfikację Użytkownika oraz hasła ustawionego w Serwisie przez Użytkownika.

Organizacja – podmiot, z którym związany jest Użytkownik (w tym w szczególności, w którym Użytkownik jest pracownikiem, współpracownikiem, reprezentantem, członkiem organu).

Polityka Prywatności – dokument informujący o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępny w Serwisie pod adresem: https://endego.com/pl/polityka-prywatnosci.

Regulamin – niniejszy dokument opisujący warunki świadczenia Usług i dostępny na stronie https://endego.com/.

Rejestracja – czynność polegająca na podaniu danych Użytkownika i wyrażeniu zgody na związanie Regulaminem i Polityką Prywatności celem rozpoczęcia korzystania z Serwisu, czego skutkiem jest założenie Profilu Użytkownika.

Serwis – oznacza prowadzoną przez Nas stronę internetową https://support.endego.com/, za pośrednictwem której oferujemy Nasze Usługi.

Profil – profil zakładany dla Użytkownika i przypisany do konkretnego Użytkownika, z którego korzystać może tylko Użytkownik.

Usługi – oznaczają każdą usługę, treść, funkcjonalność, technologię lub funkcję, które Ci oferujemy za pomocą Serwisu. Usługi nie oznaczają usług, jakie świadczyć może Endego na rzecz Organizacji na skutek osobnej umowy zawartej z Organizacją.

Użytkownik – oznacza każdego użytkownika Serwisu, który zaakceptuje treść niniejszego Regulaminu.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i świadczenia Usług m. in. w zakresie uzyskiwania pomocy w ramach Centrum Wsparcia Endego świadczonej w sposób zdalny (na odległość) w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Endego, a także odpowiedzi na inne zapytania kierowane przez Użytkowników do Endego. przez Użytkowników od Endego.

2. Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Endego ma prawo do Serwisu jak i do materiałów w nim zawartych, które to prawa nie są przenoszone w sposób trwały na Użytkownika. Użytkownik może korzystać z Serwisu oraz materiałów w nim zawartych wyłącznie na zasadach i w granicach wskazanych w Regulaminie (za wyłączeniem materiałów, które Użytkownik sam Serwisie umieści i za zapewnienie praw do których w pełni odpowiada Użytkownik).

4. Z Serwisu można korzystać za pomocą przeglądarki internetowej wchodząc na stronę https://support.endego.com/.

5. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu są nieodpłatne w zakresie obejmującym: założenie Profilu, przeglądania Serwisu i zawartych w nim informacji zarówno po Rejestracji i Logowaniu, jak i bez Logowania się, zadawania pytań oraz zgłaszania problemów do Endego. Odpłatność wynikać może z osobnych umów zawartych między Endego i Organizacją i być realizowana na zasadach ustalonych w tych umowach.

6. Koszty transmisji danych wymaganych korzystania z Serwisu pokrywa Użytkownik we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z operatorem usługi dostępu do sieci Internet. Endego nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnej do korzystania z Serwisu.

7. Serwis może być rozbudowywany o nowe funkcjonalności, a zakres świadczonych z pomocą Serwisu Usług może w związku z tym się zmieniać. Endego może informować Użytkowników za pomocą danych kontaktowych przekazanych przez Użytkowników o nowych lub zmienionych Usługach.

 

§ 3. Wymagania techniczne

1. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania urządzenia, które ma możliwość podłączenia do Internetu oraz przeglądarkę internetową.

2. Do uruchomienia i prawidłowego działania Serwisu niezbędny jest dostęp do sieci Internet.

 

§ 4. Zasady korzystania

1. Użytkownik korzysta z Serwisu dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i w związku z tym zobowiązany jest przestrzegać również poniżej wskazanych zasad.

2. Korzystanie z Serwisu potwierdza akceptację treści niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, wraz ze zmianami wprowadzanymi w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie. W przypadku braku zgody Użytkownika na akceptację Regulaminu, należy zaprzestać dalszego korzystania z Serwisu.

3. Użytkownik korzystając z Serwisu i akceptując Regulamin:

a) potwierdza, że jest osobą, która ma co najmniej 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b) oświadcza, że poda tylko prawdziwe, dokładne i aktualne informacje, tj. że dane dostarczone w celu utworzenia nowego Profilu dla Użytkownika należą do i Użytkownika. Używanie fałszywej tożsamości lub tożsamości innej osoby jest zabronione,

c) do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem oraz ewentualnymi innymi umowami zawartymi pomiędzy Użytkownikiem lub Organizacją Użytkownika i Endego,

d) do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami etykiety przy korzystaniu z sieci Internet (w tym do nieprzechowywania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, szkodliwych, groźnych, zniesławiających, obscenicznych, naruszających prawa, dyskryminujących m.in. na podstawie rasy, płci, wyznania, orientacji seksualnej, niepełnosprawność, ani też do nieużywania w związku z Serwisem destrukcyjnego, złośliwego lub w inny sposób szkodliwego oprogramowania lub kodu, w tym wirusów),

e) do korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz operatora usługi dostępu do sieci Internet oraz z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw oraz wolności,

f) że w trakcie korzystania z Serwisu Użytkownik nie będzie przesyłać do Endego danych, które podlegają tajemnicy zawodowej lub innym zasadom tajemnicy regulowanym przepisami prawa, co mogłoby skutkować traktowaniem Endego jako podmiotu zobowiązanego do przestrzegania takich szczególnych zasad zachowania tajemnicy.

4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego przez Regulamin = lub przepisy o dozwolonym użytku.

5. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Endego o każdym przypadku naruszenia praw w związku z korzystaniem z Serwisu. Endego nie ma obowiązku monitorowania aktywności Użytkowników ani nie będzie próbował tego robić regularnie. W związku z tym Endego nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z takiej aktywności, zobowiązuje się jednak reagować na otrzymywane informacje dotyczące naruszenia praw w związku z korzystaniem z Serwisu.

6. Użytkownik może w dowolnym czasie przestać korzystać z Serwisu.

7. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, lub godzących w usprawiedliwiony interes Endego lub innych Użytkowników, Endego może podjąć działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub świadczonych za jego pośrednictwem Usług. W przypadku, gdy Endego zdecyduje się skorzystać z takiego prawa zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Endego poinformuje o tym Użytkownika, a Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich swoich praw (w tym prawa do odszkodowania lub odszkodowania) wobec Endego z powodu ewentualnej utraty danych Użytkownika lub niemożności korzystania z Serwisu.

 

§ 5. Prawa autorskie i ochrona danych osobowych

1. Prawa do treści publikowanych w Serwisu należą do Endego lub podmiotów, od których Endego je uzyskał. Treści te podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa, w tym w:

- ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.),

- ustawie o ochronie baz danych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2134 ze zm.),

- ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.).

2. Korzystanie z Serwisu i treści publikowanych w Serwisie nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do programu komputerowego, innych utworów chronionych prawem autorskim, baz danych lub tajemnicy przedsiębiorstwa Endego, w tym jego know-how. Użytkownik może korzystać z tych treści jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach prawa i tym Regulaminie. W celu uniknięcia wątpliwości podkreśla się, że żadne z postanowień tego Regulaminu nie powinno być traktowane jako udzielenie licencji lub innego prawa do Serwisu i treści zamieszczonych w Serwisie w zakresie szerszym niż wskazano lub w sposób wyraźny wynikać może to z celów udostępnienia Serwisu i tych treści.

3. Użytkownik umieszczając treści na swoim Profilu lub przesyłając je za pomocą Serwisu (w jakiejkolwiek formie materiały graficzne lub audio-wizualne) oświadcza, że ma prawo do dysponowania nimi w zakresie niezbędnym co najmniej do ich umieszczenia lub przesłania.

4. Endego przetwarza dane osobowe, w tym dane Użytkowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Polityką Prywatności.

 

§ 6. Korzystanie z Usług

1. Korzystanie z Serwisu w zakresie samego przeglądania jego treści w zakresie dopuszczonym przez Endego możliwe jest bez dokonywania Rejestracji. Po dokonaniu Rejestracji Endego udostępnia Użytkownikom możliwość dokonywania zgłoszeń oraz śledzenia postępów w zakresie ich obsługi przez Endego.

2. Korzystanie z Usług ma charakter bezterminowy.

3. Użytkownik w celu dokonania Rejestracji musi podać swoje dane i zaakceptować Regulamin, a następnie potwierdzić rejestrację za pomocą linku przesłanego w mailu na adres wskazany przy rejestracji, co powoduje utworzenie Profilu.

4. Użytkownik ma możliwość modyfikowania wybranych informacji zawartych w swoim Profilu.

 

§ 7. Odpowiedzialność Endego

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na Serwis składa się program komputerowy dostępny za pomocą sieci Internet, na którego funkcjonowanie ma wpływ szereg czynników wymagających współistnienia programu z innymi programami komputerowymi, systemami operacyjnymi, sterownikami podzespołów komputerowych, innymi urządzeniami, w tym sieciami komputerowymi czy infrastrukturą operatorów telekomunikacyjnych, a także zewnętrznymi usługami.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż mogą zachodzić okoliczności wpływające na działanie Serwisu niebędące w zakresie odpowiedzialności Endego, co do których nie jest możliwe wyczerpujące ich zbadanie oraz zapobieganie ewentualnym nieprawidłowościom funkcjonowania Serwisu.

3. W związku z powyższym żadnego postanowienia Regulaminu, jak również żadnego elementu treści prezentowanych w Serwisie, nie należy odczytywać jako gwarancji prawidłowego działania Serwisu, a Użytkownik pomimo braku takiej gwarancji samodzielnie podejmuje decyzję o rozpoczęciu korzystania z Serwisu.

4. W związku z powyższym odpowiedzialność Endego za działanie Serwisu w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, w tym odpowiedzialność za utracone korzyści oraz utratę danych, ulega wyłączeniu.

§ 8. Zakończenie korzystania z Serwisu

1.Użytkownik może rozwiązać stosunek prawny z Endego w każdym czasie, w tym w szczególności jeżeli nie akceptuje zmian Regulaminu dokonanych przez Endego i zakomunikowanych zgodnie z Regulaminem.

2. Endego może rozwiązać stosunek prawny z Użytkownikiem nawiązany w oparciu o niniejszy Regulamin w trybie natychmiastowym w przypadku:

a) naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Serwisu określonych w niniejszym Regulaminie,

b) naruszenia przez Użytkownika praw Endego, w tym praw o których mowa w § 5 Regulaminu lub praw innego Użytkownika,

c) naruszenia innego postanowienia Regulaminu,

d) braku aktywności Użytkownika w Serwisie przez okres przekraczający dwa lata.

3. Oświadczenie o rozwiązaniu stosunku prawnego, o którym mowa w ust. 1 oraz 2 można złożyć poprzez wysłanie pocztą e-mail.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 Endego ma prawo również w trybie natychmiastowym zawiesić możliwość korzystania z Serwisu oraz dostęp do Profilu Użytkownika, którego dotyczą te okoliczności. O zawieszeniu Użytkownik jest zawiadamiany poprzez wysłanie informacji na adres e-mail Użytkownika dostępny w jego Profilu.

5. W przypadku rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem a Endego Profil danego Użytkownika wraz z jego danymi będzie archiwizowany, zaś dane przechowywane przez czas potrzebny do realizacji obowiązków Endego wynikających z przepisów prawa oraz przez czas istnienia prawnie uzasadnionych interesów Endego, dla realizacji których dane te są niezbędne. Dostęp do danych Użytkownika odbywać może się zgodnie z Polityką Prywatności.

§ 9. Procedura reklamacyjna

1. Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać w terminie 7 dni od stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.

2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@endego.com,

b) listownie na adres Endego podany na wstępie.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: treść reklamacji oraz dane i adres kontaktowy, na który ma zostać wysłana informacja zwrotna.

4. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie informacji zwrotnych wynosi 30 dni.

5. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, jego wykładni oraz sporów między Endego i Użytkownikiem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Niniejszy regulamin dostępny jest w odpowiedniej zakładce w Serwisie, a także na prośbę Użytkownika zostanie mu przesłany w aktualnym brzmieniu.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 8 marca 2020 r.

4. Zmiana Regulaminu nastąpić może poprzez ogłoszenie nowej treści jednolitej lub zmienionych bądź dodanych treści poprzez notyfikację w Serwisie oraz brak rezygnacji Użytkownika z dalszego korzystania z Serwisu mimo zawiadomienia o zmianie Regulaminu. Endego będzie informować o zmianach Regulaminu z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, chyba że wcześniejsze wejście w życie zmiany będzie wymagane okolicznościami, np. zmianą obowiązujących przepisów prawa.

5. Zmiany Regulaminu obowiązują z upływem terminu wskazanego przez Endego w zawiadomieniu o zmianie i nie mają mocy wstecznej.